fbpx
Zmiany w Kodeksie Cywilnym

W ustawie Kodeks cywilny dodaje się art. 3871. Celem przy wprowadzeniu nowej regulacji  do kodeksu cywilnego jest ochrona przed nadużyciem majątkowym, a także zabezpieczenie przed bezdomnością strony przenoszącej własność nieruchomości.

„Art. 3871. Nieważna jest umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, w przypadku gdy:

  1. wartość przenoszonej własności nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienieod tej wartości za okres 24 miesięcy lub
  2. wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona, lub
  3. zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę.”

Omawiany przepis przewiduje sankcję bezwzględnej nieważności umowy, na podstawie której osoba zobowiązuje się do przeniesienia własności mieszkania, w którym żyje w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, w razie gdy zachodzi jedna z trzech przewidzianych w tym przepisie przesłanek.

Z punktu widzenia przedsiębiorców powyższe unormowanie nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na fakt, że umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie jej spłaty może stracić na znaczeniu i z pewnością stanie się rzadziej wykorzystywana w obrocie gospodarczym. 

Źródło: Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.