fbpx
Tarcza Finansowa PFR – INFO

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

 1. Program dla mikroprzedsiębiorców (1-9 pracowników) 
 2. Program dla małych i średnich przedsiębiorców (odpowiednio 10-49 pracowników oraz 50-249 pracowników)
 3. Program dla dużych przedsiębiorców (powyżej 250 pracowników)

Poniższe informacje dotyczą jedynie przedsiębiorców wskazanych w pkt. 1 i 2 powyżej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

data rozpoczęcia – 29.04.2020r. / data zakończenia – do wyczerpania środków

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bankowość elektroniczna 17 współpracujących banków m.in.:

 • ING Bank Śląski
 • PKO Bank Polski
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Idea Bank
 • Alior Bank
 • Grupa BPS – Banki Spółdzielcze i Bank BPS
 • Bank Milenium 
 • Bank Pekao
 • BNP Paribas
 • BOŚ – Bank Ochrony Środowiska
 • Citi Handlowy 
 • Credit Agricole
 • Getin Noble Bank S.A.
 • mBank
 • Nest Bank
 • Santander
 • SGB – Banki Spółdzielcze

BENEFICJENT PROGRAMU:

Z pomocy w ramach poszczególnych programów mogą skorzystać MIKRO, MALI I ŚREDNI przedsiębiorcy, tj.:

 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (wpis do CEiDG)
 • osoba prawna
 • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przyznano zdolność prawną (o ile wykonuje działalność gospodarczą)
 • wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarcze.

O ILE SPEŁNIA PONIŻSZE WARUNKI:

 • odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19  
 • spadek obrotów to spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczony jako:
  • stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego; lub
  • stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego
 • na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą (i prowadził ją na dzień 31 grudnia 2019 r.) oraz nie otworzył likwidacji, nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne, 
 • posiada rezydencję podatkową na terytorium  RP i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium RP lub jeżeli ten okres jest krótszy niż 2 lata obrotowe – w okresie prowadzenia działalności oraz którego główny beneficjent rzeczywisty, tj. rzeczywista osoba, która korzysta finansowo na tym że taka spółka działa, nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne – wystarczy spełniać warunek w jednej z określonych dat, 
 • nie prowadzi działalności w zakresie: 
  • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;
  • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe; lub
  • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych
Źródło: PFR
Źródło: PFR

Przeznaczenie subwencji: 

Beneficjent będzie uprawniony do wykorzystania otrzymanej subwencji na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (większość kosztów stałych i codziennych wynikających z lub niezbędnych dla prowadzonej działalności, m.in. wynagrodzenia dla pracowników, opłacenie czynszu, lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami), 
 • spłatę zaciągniętych kredytów, (max. 25% wysokości otrzymanej subwencji).

Łączenie subwencji z innymi rodzajami wsparcia: 

Wsparcie z Programu będzie można łączyć z innymi rodzajami wsparcia związanymi z COVID-19, w szczególności niestanowiącymi pomocy publicznej takimi jak zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe. W przypadku, gdy wsparcie w ramach Programu jest łączone z innymi rodzajami wsparcia związanego z COVID-19 stanowiącego pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w postaci subwencji i ulg w płatnościach, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800.000 EUR. Dotyczy to np. dodatkowych zwolnień z podatku od nieruchomości.

ZASADY ZWROTU
A. Mikroprzedsiębiorca: co najmniej 25% wartości subwencji zawsze podlega zwrotowi

B. MŚP: co najmniej 25% wartości subwencji zawsze podlega zwrotowi

Chcesz dowiedzieć się więcej, napisz na covid19@kf-lex.pl