fbpx
Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania stowarzyszenia wpisanego do KRS

W jakich wypadkach członek zarządu odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia wpisanego do KRS?

Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia za zobowiązania tych podmiotów nie jest tak szeroka, jak w przypadku członków zarządu spółek prawa handlowego. Istnieją jednak sytuacje, gdzie mogą być oni pociągnięci do osobistej odpowiedzialności za długi, będące długami stowarzyszenia. 

Członkowie zarządu stowarzyszenia będą ponosić odpowiedzialność w przypadku:

  • zobowiązań podatkowych
  • składek na ubezpieczenia społeczne
  • innych długów, ale tylko w przypadku gdy stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą i nie złożyło w określonym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dodatkowo w statucie stowarzyszenia mogą zostać określone szczegółowe zasady odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania majątkowe wobec jego wierzycieli. Wówczas odpowiedzialność członków zarządu może zostać rozszerzona, postanowieniami statutu, także na inne długi poza wskazanymi powyżej. 

Kiedy członek zarządu stowarzyszenia ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz składki ZUS?

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, jeżeli stowarzyszenie nie zapłaci, w całości lub części, swoich zobowiązań podatkowych, wówczas każdy członek zarządu ponosi całym swoim majątkiem solidarną (z innymi członkami zarządu) odpowiedzialność za zaległości podatkowe stowarzyszenia. 

Podobnie wygląda odpowiedzialność za składki ZUS – jeżeli stowarzyszenie nie zapłaci składek na ubezpieczenie społeczne i egzekucja tych składek nie będzie możliwa z majątku stowarzyszenia wówczas odpowiedzialność będzie ponosił każdy członek zarządu całym swoim majątkiem.

Powyższe oznacza, że członkowie zarządu stowarzyszenia będą ponosić odpowiedzialność w przypadku:

  1. braku majątku stowarzyszenia, który pozwoli na spłatę długów 
  2. pełnienia obowiązków członka zarządu w chwili powstania długu
  3. niezgłoszenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości (lub nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne/zatwierdzony układ)

Odpowiedzialność członków zarządu za inne długi stowarzyszenia

Członkowie zarządu stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą ponoszą również odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim terminie. Oznacza to, że jeżeli wierzyciel nie uzyska w całości lub części zapłaty za dług, który odzyskałby gdyby wniosek o ogłoszenie upadłości stowarzyszenia został zgłoszony w terminie wówczas odpowiedzialność będzie ponosić każdy z członków zarządu pełniący taką funkcję w chwili powstania długu. Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 dni od chwili utraty zdolności płatniczych przez stowarzyszenie (opóźnienia w wykonywaniu tych zobowiązań przekraczają 3 miesiące), albo gdy zobowiązania pieniężne stowarzyszenia przekraczają wartość jego majątku i stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. 

Należy pamiętać, że odpowiedzialność za zobowiązania stowarzyszenia ponosi ten członek zarządu, który pełnił swoją funkcję w momencie powstania długu i nie ma tutaj znaczenia fakt, czy odwołanie takiego członka zarządu zostało ujawnione w KRS.