fbpx
Brak VAT przy sukcesji – przedsiębiorstwo w spadku

Towary, które pozostały w przedsiębiorstwie, a które będą wykorzystywane przez spadkobierców do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej, nie powinny być dodatkowo opodatkowane, ponieważ nie są one przedmiotem ostatecznej konsumpcji.

Powyższa kwestia została rozstrzygnięta przez Ministra Finansów w Interpretacji Ogólnej z dnia 9 czerwca 2020 r. (nr PT3.8101.1.2020). Wiadomość jest szczególnie dobra dla spadkobierców, którzy planują wykorzystać odziedziczony majątek w dalszym prowadzeniu działalności.

W interpretacji Minister podnosi, że powstanie przedsiębiorstwa w spadku oznacza na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług niejako powstanie nowego podmiotu. Jest to podatnik, który decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jako kontynuacji działalności prowadzonej przez zmarłego przedsiębiorcę – osobę fizyczną. W związku ze śmiercią przedsiębiorcy będącego podatnikiem VAT, przedsiębiorstwo w spadku staje się podatnikiem na gruncie podatku od towarów i usług w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego bądź wygaśnięcia uprawnienia do jego powołania.

Wątpliwości dotyczyły przede wszystkim przepisów mówiących, że opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. Mowa tu o towarach, w stosunku do których była możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. 

Jak wyjaśnił Minister, dla ustalenia czy przepisy VAT będą w takim przypadku stosowane, należy stwierdzić czy towary, które po nabyciu nie stanowiły przedmiotu dostawy, na moment wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy, stanowią przedmiot ostatecznej konsumpcji. Inaczej będą traktowane w takim przypadku, odziedziczone składniki, które będą wykorzystywane bezpośrednio do dalszego prowadzenia przez nich działalności. 

Generalna zasada stanowi, że w stosunku do towarów, od których można było odliczyć podatek, a po ich nabyciu nie były przedmiotem dostawy, podlegają one opodatkowaniu na moment wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego lub prawa do jego powołania. Wyjątek stanowią towary, które nie stanowią przedmiotu ostatecznej konsumpcji. Takie stanowisko wynika z zasady neutralności a także wykładni przepisów dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Podkreślone zostało, że „w przypadku, gdy wskazane towary zostaną wykorzystane przez właścicieli przedsiębiorstwa w spadku bezpośrednio do dalszego prowadzenia działalności opodatkowanej, art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT w ogóle nie znajdzie zastosowania. W przeciwnym razie podatnik dwukrotnie ponosiłby ciężar ekonomiczny podatku od tych samych towarów, co nie znajduje uzasadnienia”

Źródło:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów nr PT3.8101.1.2020

https://www.rp.pl/Firma/306159990-Firma-w-spadku–nie-ma-VAT-przy-sukcesji—interpretacja-podatkowa.html?smclient=55044b10-8af0-4989-ac93-5306367d5782&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=NL_RP_TYGODNIKI_PRAWNE_RACHUNKOWOSC