fbpx
Wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Do Sejmu trafił przyjęty przez rząd projekt ustawy przewidującej tzw. szybkie postępowanie restrukturyzacyjne. Projekt ma na celu pomoc przedsiębiorstwu, które wpadło w problemy finansowe w jak najszybszym odbudowaniu równowagi. 

Ma być to możliwe, przez możliwość samodzielnego otwarcia postępowania naprawczego, bez obowiązku występowania o pozwolenie sądu a jedynie przez ogłoszenie takiego działania w Monitorze Sądowym i skorzystanie z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego.

Przedsiębiorca decydujący się na otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, jak zostało wspomniane powyżej, nie będzie potrzebował zgody sądu do rozpoczęcia kolejnych związanych z nim czynności takich jak zawarcie porozumień z wierzycielami czy wdrożenie procedur restrukturyzacyjnych i naprawczych. 

Skorzystanie przez przedsiębiorcę z koncepcji uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego możliwe będzie po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszym jest zamieszczenie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o poddaniu się restrukturyzacji. Drugi mówi o zawarciu porozumienia z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił niejako funkcję nadzorcy procesu.

Rozpoczęcie przez przedsiębiorcę takiego postępowania będzie skutkowało zawieszeniem egzekucji zobowiązań wymaganych przez wierzycieli do czterech miesięcy i na czas zatwierdzenia zawartego z nimi układu przez sąd. Wspomniany czteromiesięczny okres ma pozwolić dłużnikom porozumieć się z wierzycielami. 

Wprowadzenie doradcy restrukturyzacyjnego ma na celu przygotowanie przez niego we współpracy z przedsiębiorcą propozycji porozumienia. Takie porozumienie zostanie przedstawione wierzycielom, którzy w odpowiedniej większości będą musieli się za nim opowiedzieć, a następnie układ będzie musiał zatwierdzić sąd. 

Podkreśla się, że projektowana regulacja ma na celu nie tylko pomoc dłużnikowi ale również ochronę interesu wierzyciela. Mają one być bezpieczne poprzez zredukowanie ryzyka wyprowadzenia majątku z firmy przez dłużnika. Dłużnik nie będzie mógł podjąć poważniejszych czynności bez zgody doradcy restrukturyzacyjnego. 

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/uproszczone-postepowanie-restrukturyzacyjne-rzad-przyjal-projekt,500453.html