fbpx
Koszty uzyskania przychodu można udokumentować również bez oryginału faktury

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej w opublikowanej 12 maja 2020 r. interpretacji zajął przychylne przedsiębiorcom stanowisko względem ciążących na nich obowiązkach dokumentacyjnych w odniesieniu do udowodnienia wydatku i rozliczenia kosztów uzyskania przychodu na cele podatkowe.

Omawiana interpretacja została wydana na tle sprawy firmy, która utraciła tradycyjne faktury papierowe po uprzednim ich rozliczeniu i ujęciu w charakterze kosztu podatkowego. Dysponując jednak cyfrowymi skanami utraconych faktur firma ta wystąpiła do organu podatkowego o zweryfikowanie, czy przy ewentualnych kontrolach będą one stanowiły wystarczający dowód potwierdzający poniesienie kosztów podatkowych. 

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej, że określony w art. 180 i 181 ordynacji podatkowej katalog środków dowodowych ma charakter otwarty.

Wobec czego, jeśli dany dokument został prawidłowo, zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym ujęty w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa to może być to tego typu dowód będzie wystarczający w razie kontroli podatkowej.

Analizowana interpretacja powinno wpłynąć na mniej rygorystyczną postawę organów podatkowych wobec przedsiębiorców, które dotychczas często wymagały udokumentowania poniesionych kosztów oryginalnymi dokumentami. Zmiana tego stanu rzeczy z pewnością przyczyni się do ułatwienia zarządzania przedsiębiorstwem eliminując konieczność prowadzenia ogromnych fizycznych archiwów dokumentów skoro do celów ewidencyjnych wystarczy ich cyfrowa wersja.

Źródło: https://www.prawo.pl/podatki/skan-faktury-a-udowodnienie-wydatku-i-kosztu-podatkowego,500324.html