fbpx
[WIEDZA] Jak dziedziczy małżonek?

Zgodnie z dziedziczeniem ustawowym, Małżonek dziedziczy w równych częściach z dziećmi spadkodawcy – jednak nie może być to mniej niż jedna czwarta całości spadku. 

Należy mieć na uwadze, że w pierwszej kolejności małżonkowi przypada połowa majątku wspólnego ze zmarłym małżonkiem, a dopiero druga połowa  jest dzielona pomiędzy wszystkie dzieci spadkodawcy, nie tylko te pochodzące z małżeństwa, ale też pozamałżeńskie a nawet dzieci przysposobione (adoptowane) i/lub wnuki. 

Jeżeli małżonkowie nie mieli majątku wspólnego (rozdzielność majątkowa) wówczas cały majątek spadkodawcy objęty jest dziedziczeniem. 

Małżonek może również skorzystać z dodatkowych korzyści ponad swój udział w spadku i otrzymać przedmioty gospodarstwa domowego, których za życia używał wspólnie ze zmarłym małżonkiem. Warunkiem jest pozostawanie we wspólnym pożyciu aż do śmierci spadkodawcy.

Małżonek jest wyłączony z dziedziczenia gdy spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. 

Jedynie w poprawnie sporządzonym testamencie spadkobierca może rozrządzić swoim majątkiem według własnej woli i zdecydować, jaki udział w spadku przypadnie małżonkowi.