fbpx
Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że najważniejszym celem fundacji rodzinnej jest ułatwienie sukcesji międzypokoleniowej i umożliwienie akumulacji kapitału rodzinnego.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej jest jednak na tyle korzystne, że – oprócz realizacji powyższych celów – może też ona pełnić rolę narzędzia do inwestowania i reinwestowania.

Przyjrzyjmy się poszczególnym aspektom podatkowym fundacji rodzinnej.

Założenie fundacji rodzinnej

Po pierwsze, sama czynność założenia fundacji nie jest opodatkowana. Przekazanie do niej majątku, jak również późniejsze doposażanie jej w majątek również nie podlega opodatkowaniu.

Prowadzenie działalności przez fundację rodzinną

Załóżmy, że założyliśmy już fundację rodzinną. Czy od uzyskanych przez nią dochodów zapłacimy podatek?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, aby działalność, którą będziemy prowadzili w ramach fundacji mieściła się w zakresie dozwolonym przez ustawę. Przypomnijmy, że do katalogu dozwolonej działalności należy:

  • Uczestnictwo w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych, spółdzielniach oraz podmiotach o podobnym charakterze.
  • Nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze.
  • Zbywanie mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia.
  • Najem, dzierżawa lub udostępnianie mienia.
  • Udzielanie pożyczek: spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały lub akcje; spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik; beneficjentom fundacji rodzinnej.

Gdy fundacja rodzinna prowadzi wyżej wymienioną działalność, wówczas od swoich dochodów nie płaci CIT, co daje fundatorom możliwość inwestowania i reinwestowania środków.

Ważne! Gdy fundacja rodzinna w swojej działalności wykroczy poza dozwolony katalog, musi się liczyć z koniecznością zapłaty CIT według karnej stawki 25 procent.

Wypłata świadczeń na rzecz beneficjentów

CIT

Obowiązek zapłaty podatku pojawia się dopiero w momencie przekazywania środków beneficjentom fundacji rodzinnej. W momencie przekazania świadczenia na rzecz beneficjenta po stronie fundacji powstanie przychód opodatkowany obniżoną, 15-procentową stawką CIT (standardowa stawka wynosi 19 procent).

PIT

Gdy beneficjent otrzyma świadczenie od fundacji, co do zasady pojawia się konieczność zapłaty PIT. Ustawodawca przewidział jednak zwolnienie z opodatkowania dla beneficjentów z tzw. grupy „0”, czyli należących do najbliższej rodziny fundatora. Chodzi tu o samego fundatora oraz jego małżonka, rodziców, dzieci, rodzeństwo, pasierbów, ojczyma i macochę.

Osoby zaliczane do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn (czyli dalsza rodzina, w tym teściowie, zięć i synowa) zapłacą PIT według stawki wynoszącej 10 procent. Pozostali beneficjenci, niespokrewnieni z fundatorem, zapłacą 15-procentowy PIT.

Otrzymywanie przez beneficjentów świadczeń od fundacji rodzinnej nie podlega też podatkowi od spadków i darowizn.

Podsumowanie

Fundacja rodzinna jest bez wątpienia interesującym narzędziem służącym akumulacji majątku firmowego i rodzinnego przez pokolenia. Korzystne aspekty podatkowe, które przewidział ustawodawca, dają zarazem możliwość poszerzenia jej naturalnej roli i realizowania celów w zakresie inwestowania i reinwestowania środków.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji we wszelkich kwestiach związanych z działaniami związanymi z zakładaniem fundacji rodzinnej.