fbpx
Jak rozliczyć subwencję z PFR

W najbliższym czasie pierwsi przedsiębiorcy rozpoczną proces rozliczania Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm (Tarcza Finansowa PFR 1.0”).

Jest to zatem idealny moment, żeby:

 • przypomnieć, jakie dane i informacje przedsiębiorca, który otrzymał pomoc finansową z PFR powinien zgromadzić przygotowując się do takiego rozliczenia,
 • podsumować zasady, na jakich będzie się opierać proces rozliczania otrzymanej pomocy z tarczy finansowej PFR, a także
 • wskazać terminy i warunki do dokonania rozliczeń przez przedsiębiorców.

Poniższy tekst stanowi krótki poradnik, który:

 • pomoże przygotować się do chwili rozliczenia subwencji z tarczy finansowej PFR 1.0 oraz
 • wskaże, jak poprawnie rozliczyć ją w dedykowanym systemie bankowości elektronicznej.

Zmiana Regulaminu

Dnia 13 kwietnia 2021 r. na swojej stronie internetowej Polski Fundusz Rozwoju opublikował zaktualizowany Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm.

Warto zwrócić uwagę, że oprócz zmian redakcyjnych wprowadzono do niego postanowienia istotne dla przedsiębiorcy korzystającego z tarczy finansowej wskazujące zasady zwrotu, rozliczania i umarzania subwencji finansowej.

W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na dodaną w najnowszej wersji regulaminu możliwość całkowitego umorzenia subwencji finansowej. Zmieniony regulamin wszedł w życie dnia 28 kwietnia 2021 r. Dotyczy wszystkich przyznanych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 subwencji finansowych.

Wyłączenia przedstawionej procedury rozliczania subwencji finansowej

Opisana w artykule procedura nie będzie dotyczyła przedsiębiorcy jeżeli:

 • wcześniej dokonał spłaty subwencji finansowej otrzymanej z tarczy finansowej PFR w całości;
 • PFR dokonał w stosunku do przedsiębiorcy wezwania do zwrotu subwencji finansowej;
 • przedsiębiorca nie posiada aktywnej relacji z bankiem, za pośrednictwem którego zawarł umowę subwencji finansowej oraz nie odnowił relacji z tym bankiem przed rozpoczęciem biegu terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu (chyba, że konkretny bank dopuszcza odnowienie relacji w późniejszym terminie, jednakże nie później ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu).

W tym miejscu warto zaznaczyć, że proces rozliczenia subwencji z tarczy finansowej PFR będzie odbywał się za pośrednictwem bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego przedsiębiorca zawarł umowę subwencji finansowej.

Rozliczenie subwencji finansowej z tarczy finansowej PFR 1.0 krok po kroku

Krok 1 – Propozycja rozliczenia subwencji finansowej z PFR

Procedurę rozliczenia subwencji otrzymanej z tarczy finansowej PFR zainicjuje bank, za pośrednictwem którego zawarto umowę, przed upływem 12 miesięcy od wypłaty subwencji. Propozycja będzie dotyczyła wysokości zwrotu subwencji z tarczy finansowej PFR.

Przedsiębiorca otrzyma wstępnie uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu subwencji zgodnie z informacjami, które PFR pobierze z baz danych ZUS, Ministerstwa Finansów czy Krajowej Administracji Skarbowej.

W początkowej fazie PFR rekomenduje samo zapoznanie się z propozycją i sprawdzenie z posiadanymi przez przedsiębiorcę danymi. Możliwość edycji propozycji będzie dostępna przez 10 dni roboczych, a po jej podpisaniu nie będzie możliwości cofnięcia złożonego oświadczenia.

Przedsiębiorco, pamiętaj!

Masz obowiązek złożyć oświadczenie o rozliczeniu nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia Ci subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia Ci subwencji finansowej.

Krok 2 – Sprawdzenie treści oświadczenia i uzupełnienie danych

Przed podpisaniem oświadczenia należy sprawdzić wszystkie dane zaproponowane przez PFR. Dodatkowo pozostaną do uzupełnienie samodzielnie takie dane jak:

 • oświadczenie o wysokości straty (tylko MŚP) – w przypadku nieuzupełnienia, PFR przyjmie, że strata jest na poziomie zerowym;
 • oświadczenie o spadku przychodów – w przypadku braku danych przy rejestracji (dotyczy kodów PKD uprawnionych do 100% umorzenia);
 • innych oświadczeń dotyczących m.in. odpowiedzialności karnej, rezydencji podatkowej czy dokonanego przekształcenia.

Krok 3 – Podpisanie oświadczenia, przesłanie i weryfikacja PFR

Po sprawdzeniu danych zawartych w oświadczeniu należy je podpisać za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank. Podpisane oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej trafi do PFR, który zweryfikuje zawarte w nim dane z bazami ZUS, MF, KAS, GUS, KRS i CEIDG.

Krok 4 – Podjęcie decyzji przez PFR

Po rozpatrzeniu oświadczenia przedsiębiorcy o rozliczeniu subwencji otrzymanej z tarczy finansowej (lub w przypadku gdy przedsiębiorca go nie złoży – po upływie terminu na złożenie oświadczenia) PFR podejmie jedną z czterech decyzji:

1. Całkowite umorzenie subwencji finansowej.  

Taka możliwość odnosi się do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie określonych kodów PKD.

Kody PKD uprawniające do umorzenia 100% subwencji finansowej z PFR:

7.29.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z, 49.39.Z, 46.42.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.76.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.21.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 73.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.11.B, 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.12.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.

2. Określenie kwoty subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.

Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą uprawnionym do 100% umorzenia subwencji finansowej, to maksymalne umorzenie dla przedsiębiorcy może wynosić 75% otrzymanej subwencji.

Warunki umorzenia subwencji dla MŚP: 

 • 25% kwoty subwencji zawsze podlega zwrotowi (z wyjątkiem sytuacji wskazanej powyżej);
 • 25% kwoty subwencji zostanie umorzone pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy;
 • od 0% do 25% kwoty subwencji umorzone zostanie w zależności od poziomu na jakim zostanie utrzymane zatrudnienie u przedsiębiorcy; 
 • od 0% do 25% kwoty subwencji umorzone zostanie w zależności od poziomu wskazanej skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży.

Warunki umorzenia subwencji z tarczy finansowej PFR 1.0 dla Mikroprzedsiębiorców:

 • 25% kwoty subwencji zawsze podlega zwrotowi (z wyjątkiem sytuacji wskazanej powyżej);
 • 25% kwoty subwencji zostanie umorzone pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy;
 • od 0% do 25% kwoty subwencji umorzone zostanie w zależności od poziomu na jakim zostanie utrzymane zatrudnienie u przedsiębiorcy;
 • od 0% do 25% kwoty subwencji umorzone zostanie w zależności od poziomu wskazanej skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży.

Kwotę subwencji, która przedsiębiorca obowiązany jest zwrócić, należy spłacić w maksymalnie 24 miesięcznych ratach. Okres spłaty subwencji finansowej rozpocznie się 13 miesięcy kalendarzowych począwszy od rozpoczęcia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypłacono subwencję.

3. Zobowiązanie do zwrotu subwencji z tarczy finansowej PFR 1.0 w całości.

Taką decyzję otrzymują przedsiębiorcy, którzy naruszyli warunki programowe, co powoduje obowiązek zwrotu całej otrzymanej subwencji finansowej.

Uwaga! W przypadku takiej decyzji subwencja finansowa podlega zwrotowi w całości w terminie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia decyzji przedsiębiorcy przez PFR.

4. Informacja o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej zwrotowi.

W takim przypadku:

 • PFR poinformuje przedsiębiorcę o przyczynach;
 • rozpocznie się postępowanie wyjaśniające;
 • po wyjaśnieniu okoliczności, PFR wyda jedną z dwóch powyższych decyzji nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia decyzji, w której informował o koniecznych wyjaśnieniach.

Uwaga!

W postępowaniu wyjaśniającym przedsiębiorca będzie mógł zwrócić się do PFR za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Może zadać pytanie dotyczące wysokości kwoty subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, wskazanej przedsiębiorcy w decyzji PFR.

W takim przypadku przedsiębiorca będzie musiał udokumentować różnice pomiędzy treścią tej decyzji, a rzeczywistym stanem faktycznym. Przedsiębiorca musi także pamiętać, że złożenie zapytania nie wstrzyma wykonania pierwotnie wydanej decyzji PFR.

Na złożenie zapytania dotyczącego wysokości subwencji finansowej do zwrotu, wskazanej w decyzji PFR, przedsiębiorca będzie miał 10 dni roboczych od dnia udostępnienia decyzji.

Czy przychód z umorzenia w związku z subwencją z PFR będzie zwolniony z podatku?

W chwili obecnej zgodnie z obowiązującym regulaminem taki przychód nie jest zwolniony z podatku. Natomiast z informacji, które przekazuje PFR wynika, że w tej sprawie rozmowy z Ministerstwem Finansów są prowadzone.

Jeżeli w tym zakresie przepisy ulegną zmianie, taka informacja pojawi się w aktualizacji tego artykułu.

Jak rozliczyć subwencję finansową otrzymaną z tarczy Finansowej 1.0 – podsumowanie

W ramach podsumowania należy stwierdzić, że powyżej opisane kroki stanowią tylko podstawowe informacje na temat rozliczenia subwencji z tarczy finansowej PFR.

Ważne jest, żeby uważnie zweryfikować dane podawane przez PFR w propozycji rozliczenia. Należy również dokładnie wpisać dane, których uzupełnienia wymaga od nas PFR. Przede wszystkim, zwiększony nacisk należy położyć na obliczenie spadku zatrudnienia oraz wyliczenie skumulowanej straty gotówkowej.

Jeżeli przy rozliczaniu subwencji pojawią się u Państwa wątpliwości bądź pytania dotyczące dokonania rozliczenia uprzejmie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Odpowiemy na wszelkie pytania, pomożemy ustalić spadki zatrudnienia czy skumulowaną stratę na sprzedaży. Poprowadzimy też Państwa przez cały proces rozliczenia w bankowości internetowej.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!