Jeszcze w 2018 r. wszedł w życie nowy i bardzo korzystny system wspierania inwestycji. System ten zmienił zasady funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Czym jest decyzja o wsparciu inwestycji?

Głównym założeniem tego projektu jest możliwość zwolnienia z podatku dochodowego na okres od 10-15 lat zależnie od miejsca inwestycji.

Dlatego też ważne aby, każdy przedsiębiorca planujący inwestycję przeanalizował, czy nie będzie mu przysługiwać uprawnienie do skorzystania z możliwości obniżenia podatków z uwagi na rozważane inwestycje.

Nowe przepisy są szczególnie korzystne dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Decyzja o wsparciu inwestycji –  kto może skorzystać?

Ze wsparcia inwestycji mogą skorzystać przedsiębiorcy planujący inwestycje, w szczególności:

Zwiększenie zdolności produkcyjnej, np

 • .zakup nowych maszyn, samochodów,
 • inwestycja w nowy odział, halę produkcyjną, warsztat,
 • inwestycja w know-how,
 • inwestycja w patenty,
 • zatrudnienie nowych pracowników

Dywersyfikację produkcji zakładu, np.:

 • zakup środków trwałych związanych z rozszerzaniem zakresu oferowanych dóbr i usług,
 • inwestycja w know-how, patenty służące zróżnicowaniu asortymentu,
 • zatrudnienie nowych pracowników na stanowiska związane z rozszerzeniem oferowanego asortymentu.

Nową kadrę pracowniczą, np.:

 • utworzenie nowych miejsc pracy w związku z planowaną inwestycją

Zmiana procesu produkcyjnego, np.:

 • inwestycja w środki trwałe’
 • zautomatyzowanie linii produkcyjnej,
 • wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych oraz logistycznych,
 • zatrudnienie nowych pracowników w związku ze zmianą procesu produkcyjnego

Decyzja o wsparciu nie jest wydawana na prowadzenie działalności w zakresie:

 • Wytwarzanie materiałów wybuchowych, wytwarzanie wyrobów tytoniowych
 • Prowadzenie ośrodków gier oraz punktów przyjmowania zakładów wzajemnych
 • Odzysku surowców oraz usług związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów
 • Usług holowania w transporcie drogowym
 • Usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług związanych z obsługą rynku nieruchomości
 • Usług w zakresie informacji i komunikacji
 • Obiektów budowlanych i robót budowlanych
 • Osadów ze ścieków kanalizacyjnych oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
 • Usług związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami

Dlaczego warto skorzystać z decyzji o wsparciu inwestycji?

Decyzja jest swego rodzaju zgodą organu państwowego na legalne obniżenie podatków.

Jest to najkorzystniejszy obecnie instrument w pełni bezpiecznego obniżenia zobowiązań podatkowych.

Do skorzystania z tego sposobu obniżenia podatku uprawniony może być każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność na terenie całej Polski.

 • Aby uzyskać decyzję przedsiębiorca nie musi ponosić żadnych dodatkowych kosztów
 • Ze wsparcia inwestycji mogą skorzystać przedsiębiorcy planujący inwestycje, które mogą mieć zróżnicowaną postać, np. zmiana w procesie produkcyjnym oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej
 • Zasady przyznawania zwolnienia są szczególnie korzystne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

 

Wielkość możliwego do otrzymania zwolnienia z podatku w poszczególnych województwach:

Duże przedsiębiorstwo: do 50%; Średnie przedsiębiorstwo: do 60%; Małe przedsiębiorstwo: do 70%

Duże przedsiębiorstwo: do 35%; Średnie przedsiębiorstwo: do 45%; Małe przedsiębiorstwo: do 55%; *dot. także podregionu ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego, warszawskiego wschodniego

Duże przedsiębiorstwo: do 25%; Średnie przedsiębiorstwo: do 35%; Małe przedsiębiorstwo: do 45% ; *dot. także podregionu warszawskiego zachodniego

M. st. Warszawy: duże p. do 10%, średnie p. do 20%, małe p. do 30%

Korzyści

15 lat – tyle będzie trwał najdłuższy okres, na który można uzyskać zwolnienie podatkowe

100 mln PLN – tyle będzie musiał zainwestować duży przedsiębiorca chcąc otrzymać zwolnienie podatkowe na terenach z najniższym bezrobociem

200 tys. PLN – tylko tyle będzie musiał wydać mikroprzedsiębiorca chcąc uzyskać zwolnienie podatkowe na terenie z najwyższym bezrobociem

Jak uzyskać decyzję o wsparciu inwestycji?

Po uzyskaniu decyzji o wsparciu inwestycji uzyskujemy zwolnienie z podatku dochodowego. Wysokość zwolnienia z podatku jest uzależniona od trzech czynników:

MIEJSCA REALIZAJI INWESTYCJI

WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚCI INWESTYCJI

Wielkość inwestycji:

Dla uzyskania zwolnienia wymagane jest poniesienie określonych minimalnych kosztów inwestycji, które kwalifikują się do uzyskania decyzji o wsparciu inwestycji.

Wysokość kosztów zależy od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizacji nowej inwestycji (w porównaniu do przeciętnej stopy bezrobocia w kraju).

Koszty kwalifikowane inwestycji obniżane są aż o:

98% dla mikroprzedsiębiorców

95% dla inwestycji dot. nowoczesnych usług dla biznesu albo działalności B+R

95% dla małych przedsiębiorców

80% dla średnich przedsiębiorców

W celu ubiegania się o decyzję o wsparciu inwestycji należy złożyć wniosek

Pod uwagę brane są nie tylko kryteria ilościowe, ale także jakościowe np. prowadzenie działalności o niskim negatywnym wpływie na środowisko

Decyzja o wsparciu będzie obowiązywać najmniej 10 lat, a maksymalnie 15 lat

Inwestycja może być zlokalizowana na terenie całej Polski

Decyzja może zostać udzielona również na podstawie planowanej inwestycji

Przykład:

 • Jan realizujący inwestycję w Bytomiu – mikroprzedsiębiorca
 • wartość kosztów jakie musi ponieść Jan to 10 000 000 zł (Bytom jest miastem tracącym funkcje społeczne wg. rozporządzenia Rady Ministrów)
 • jest mikroprzedsiębiorcą dlatego jego koszty do poniesienia obniża się o 98% – czyli do 200 000 zł
 • Maksymalna wysokość zwolnienia z podatku wyniesie 45%

Reasumując: Jan może liczyć na zwolnienie z podatku do kwoty    90 000 zł na 10 lat przy inwestycji na poziomie 200 000 zł; inwestycja Jana na poziomie 10 000 000 zł oznacza możliwość zwolnienia z podatku do kwoty 4 500 000 zł

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁÓW LUB CHĘCI UZYSKANIA ZWOLNIENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO – BIURO@KF-LEX.PL; TEL. 507 176 051