Dotychczasowe przepisy pozwalały na stosowanie preferencji podatkowej małym podatnikom oraz podatnikom rozpoczynającym działalność – w roku, w którym ta działalność była podejmowana. W przypadku tych podmiotów zamiast zastosowania 19% CIT, możliwe było korzystanie z preferencyjnej 15% stawki podatku dochodowego.

Od stycznia 2019 r. w ustawie o CIT stawka 15% zostanie zastąpiona stawką 9%. Nie każdy podatnik będzie miał jednak możliwość skorzystania z niej – konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymogów.

Kto skorzysta?

Stawka 9%przewidziana jest tylko dla podatników CIT posiadających status małego podatnika(przychód za poprzedni rok podatkowy nie wyższy niż 1,2 mln EUR brutto), którzy w roku bieżącym osiągnęli przychód w wysokości nieprzekraczającej 1,2 mln EUR netto*.

* Przeliczenia kwot 1,2 mln euro dokonywane będzie według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Oznacza to, że faktycznie podmioty, które będą mogły stosować stawkę obniżoną, dowiedzą się o możliwościach uzyskania preferencyjnie opodatkowanych dochodów dopiero na początku roku.

Stawkę 9% będzie można zastosować w przypadku nowych podmiotów – w pierwszym roku działalności wystarczy uzyskanie bieżącego przychodu nieprzekraczającego równowartości 1,2 mln EUR netto.

Kto nie skorzysta?

Obniżona stawka CIT 9% – kto skorzysta, a kto nie? – kliknij i zobacz 

Nie zawsze spełnienie powyższych warunków pozwoli na opodatkowanie według nowej, obniżonej stawki CIT.

  • Z możliwości skorzystania ze stawki 9% CIT wyłączone są podatkowe grupy kapitałowe.
  • Nowa stawka stosowana jest wyłącznie do przychodów ze źródeł innych niż „zyski kapitałowe” (np. przychody ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych lub ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółkach osobowych czy dywidendy będą nadal opodatkowane stawką w wysokości 19%).
  • Stawka 9% nie może być stosowana w przypadku spółek dzielonych.
  • Ze stawki 9% nie skorzysta podatnik wnoszący wkład w postaci przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części albo składników jego majątku, jeśli ich wartość przekracza równowartość 10 000 EUR.
  • Obniżona stawka 9% wyłączona jest również w sytuacji, gdy przedmiotem wkładu są składniki majątku pozyskane przez podatnika CIT w związku z likwidacją podmiotów, w których posiadał udziały (akcje).

Zastosowania stawki 9 %

Zgodnie z art. 16 Ustawy stawkę 9% będzie można zastosować jedynie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r., dlatego też nie będzie miała zastosowania do dochodów (przychodów) uzyskanych w roku 2018 rozliczanych w roku 2019.

Przekroczenie progu 1,2 mln EUR

Ważną kwestią jest nadwyżka przychodów ponad próg 1,2 mln EUR. Nieprecyzyjność znowelizowanych przepisów nasuwa pewne wątpliwości co do możliwości zastosowania obniżonej stawki 9% do wartości przychodów osiągniętych przez podatnika do wysokości 1,2 mln EUR, a następnie 19% jedynie do nadwyżki wartości przychodów osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym.

Z uzasadnienia do Ustawy wynika, iż przekroczenie przez podatnika progu 1,2 mln EUR powoduje, iż traci on prawo do stosowania obniżonej stawki 9%.Ponadto literalna wykładnia znowelizowanych przepisów wskazuje, iż znaczenie ma całość przychodów osiągniętych w roku podatkowym. Jeżeli całość przychodów osiągniętych w roku podatkowym nie przekracza wartości 1,2 mln EUR stosujemy wtedy stawkę 9%, natomiast jeżeli całość przychodów przekroczy wskazany próg, zastosowanie znajdzie stawka 19%. Powyższe stanowisko potwierdzają także pracownicy Krajowej Informacji Skarbowej.

Źródła przychodów

Preferencyjna stawka podatku ograniczona jest wyłącznie do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Podatnik, który otrzymuje dywidendy, obraca udziałami, wierzytelnościami czy prawami majątkowymi będzie rozliczał podatek według stawki 19% (źródło przychodów –  zyski kapitałowe).

Podatki w spółce z o.o. – podatek dochodowy i opodatkowanie wspólników

Obowiązek obliczenia oraz zapłaty zaliczek na podatek dochodowy spoczywa na spółce, a nie na jej wspólnikach. W podatku dochodowym od osób prawnych występują dwie stawki podatku: 9% oraz 19% na zasadach opisanych powyżej.

Odrębnie od opodatkowania dochodów spółki opodatkowani są jej wspólnicy. W przypadku, jeżeli spółka wypłaca wspólnikom dywidendy powinna od nich pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%.